• 338
  • 2
  • 0
  • 1
  • 1

خیلی عالی و بینظیره 😍


برخواستن (Rise) - کاری بسیار زیبا و انگیزشی از کیتی پری

I won’t just survive
من فقط زنده نخواهم ماند
Oh, you will see me thrive
اُ، تو رشد کردن من را خواهی دید
Can’t write my story
نمیشه داستانِ من رو نوشت
I’m beyond the archetype
من فراتر از یک الگو هستم
I won’t just conform
من فقط موافقت نخواهم کرد
No matter how you shake my core
مهم نیست چطور درون من رو بلرزونی
‘Cause my roots, they run deep, oh
چون ریشه های من عمیق فرو رفته اند
Oh, ye of so little faith
اُ، تو از ایمان اندکی برخورداری
Don’t doubt it, don’t doubt it
شک نکن ، شک نکن
Victory is in my veins
پیروزی در رگ های من است
I know it, I know it
من می‌دانم، من می‌دانم
And I will not negotiate
و من مذاکره نخواهم کرد
I’ll fight it, I’ll fight it
من باهاش خواهم جنگید ، من باهاش خواهم جنگید
I will transform
من تبدیل خواهم شد
When, when the fire’s at my feet again
زمانیکه، زمانیکه دوباره آتش در پای من است
And the vultures all start circling
و کرکس ها شروع به چرخیدن می‌کنند
They’re whispering, “you’re out of time.”
و زمزمه خواهند کرد “کارت تمومه”
But still, I Rise
ولی هنوز، من بلند میشم
This is no mistake, no accident
هیچ اشتباه و تصادفی در کار نیست
When you think the final nail is in; think again
زمانی که فکر میکنی آخرین شانسته،دوباره فکر کن
Don’t be surpRised, I will still Rise
شگفت زده نشو، من باز هم بلند شده(سرپا)خواهم بود
I must stay conscious
من باید آگاه بمانم
Through the madness and chaos
از طریق دیوانگی و هرج و مرج
So I call on my angels
پس من فرشته هایم را صدا میکنم
They say…
آن ها میگویند…
Oh, ye of so little faith
اُ، تو از ایمان اندکی برخورداری
Don’t doubt it, don’t doubt it
شک نکن ، شک نکن
Victory is in your veins
پیروزی در رگهای توست
You know it, you know it
تو میدونی، تو میدونی
And you will not negotiate
و تو مذاکره نخواهی کرد
Just fight it, just fight it
فقط بجنگ، فقط بجنگ
And be transformed
و تبدیل بشو
‘Cause when, when the fire’s at my feet again
چون زمانیکه، زمانیکه دوباره آتش در پاهایم است
And the vultures all start circling
و کرکس ها شروع به چرخیدن می‌کنند
They’re whispering, “you’re out of time.”
و زمزمه خواهند کرد “کارت تمومه”
But still, I Rise
ولی هنوز، من بلند میشم

This is no mistake, no accident
هیچ اشتباه و تصادفی در کار نیست
When you think the final nail is in; think again
زمانی که فکر میکنی آخرین شانسته،دوباره فکر کن
Don’t be surpRised, I will still Rise
شگفت زده نشو، من باز هم بلند شده(سرپا)خواهم بود
Don’t doubt it, don’t doubt
شک نکن، شک نکن
Oh, oh, oh, oh
اُ، اُ، اُ، اُ
You know it, you know it
تو میدونی، تو میدونی
Still Rise
هنوز رشد میکنی
Just fight it, just fight it
فقط بجنگ، فقط بجنگ
Don’t be surpRised, I will still Rise
شگفت زده نشو، من باز هم بلند شده(سرپا)خواهم بود

اخیراً توسط

1 نظرات

:: / ::
::
/ ::

صف